O Programu

Kreativna Europa

Kreativna Europa je program Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru.

Nadovezujući se na prethodni program Kreativna Europa, program će i u razdoblju 2021. – 2027. podupirati europski kulturni i kreativni sektor. Kultura i sloboda stvaranja ključne su za Europsku uniju i njezine građane i građanke jer doprinose jačanju demokracija i vrijednosti. Kulturni i kreativni sektor i industrija imaju presudnu ulogu u europskoj kulturnoj raznolikosti.

Program slijedi strukturu prethodnog programa i uključuje tri potprograma:

  • potprogram Kultura obuhvaća kulturne i kreativne sektore, osim audiovizualnog sektora
  • potprogram MEDIA obuhvaća audiovizualni sektor
  • Međusektorski potprogram obuhvaća aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima

Proračun programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2,44 milijarde eura, a u prethodnom razdoblju (2014. – 2020.) na raspolaganju je bilo 1,47 milijardi eura. Iz programa Kreativna Europa ulaže se u djelovanja kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

Glavni su ciljevi programa: čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora. Kako bi se dodatno ojačao kulturni i kreativni sektor u Europi i potaknulo financiranje više kulturnih projekata, unutar programa Kreativna Europa uveden je i financijski instrument – Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora koji iznosi €181 milijun. Program jačanja kapaciteta pomaže financijskom sektoru da bolje razumije potrebe kreativnog sektora i potiče financijske posrednike da postanu aktivniji zajmodavci kreativnim malim i srednjim poduzećima u budućnosti. Potpora uključuje umjetnike, kulturne profesionalce i organizacije, filmaše, TV, glazbu, interdisciplinarne umjetnosti, baštinu te industriju video igara. Kroz programske natječaje u potprogramu Kultura potiču se mobilnost, međunarodna suradnja, prijevodi europskih literarnih djela, funkcioniranje europskih mreža i europskih platformi. Programska aktivnost MEDIA podupire svjetsku distribuciju s više od 1 000 europskih filmova te pruža podršku profesionalcima u audiovizualnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri Novosti u programu doprinijet će oporavku tih sektora, pomažući im da postanu inkluzivniji, digitalniji i ekološki održiviji.

Novosti Kreativna Europa